- PARKOUR KROUŽEK ÚSTÍ NAD LABEM -

Omlouváme se, ale bohužel kroužky musíme zavřít už 9.10.2020. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Parkour, to je životní styl, umění a svoboda pohybu!"

Našim záměrem je inspirovat a motivovat mládež k pohybu, pozitivnímu myšlení a seberealizaci!

"Usilujeme o to, abychom Ti umožnili trénovat parkour přesně podle Tvých představ, to prostřednictvím vedených tréninků, workshopů, soustředění či táborů. Ať už jsi na jakékoli úrovni, chceme aby ses mohl neustále zdokonalovat v tom, co miluješ!

Není parkour nebezpečný?

Každý sport či disciplína, a tedy i parkour, s sebou samozřejmě nese jisté riziko zranění. U parkouru však toto riziko není o nic větší než např. u fotbalu či hokeje. Ba právě naopak! Z vlastních zkušeností hodláme tvrdit, že parkour je daleko bezpečnější než již zmiňované sporty. Jištěním a postupným tréninkem (nácvik technik probíhá postupně a nejprve vždy na úrovni země) se snažíme možnost zranění omezit na minimum. Běžným "parkourovým zraněním" je lehká odřenina, vážnější zranění se však vyskytují jen ojediněle.

Nejedná se v případě parkouru o vandalismus?

Nejedná. Při tréninku se maximálně snažíme respektovat prostředí, ve kterém trénujeme. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom si ho ničili. Naopak se o své prostředí staráme a pořádáme akce, při kterých kupříkladu opravujeme překážky nebo čistíme místa, na kterých trénujeme.

Mohou se parkouru věnovat i ženy?

Samozřejmě, parkour je dostupný všem. I když je v Česku trénujících žen poskrovnu, ve světě jsou ženy nedílnou součástí parkourových komunit. Při tréninku je však vhodné dbát na anatomické a fyziologické rozdíly mezi muži a ženami a trénink si tedy vhodně přizpůsobit. Obecně platí, že ženy se v parkouru více zaměřují na estetiku pohybu, kreativitu a gymnastické prvky, zatímco muži spíše na klasické "silové" pojetí parkouru.

— Další informace —

Trenéři

Vaše děti budou trénovat zkušení trenéři s několikaletou praxí. Parkour patří mezi první držitele nově vzniklé parkourové trenérské licence II. třídy. Tato licence je organizována ÚŠ ČOS a je akreditovaná MŠMT. Mimo licencí se neustále vzděláváme, ať už se jedná o samotný parkour, anatomii, sportovní trénink či psychologii a pedagogiku.

Platby

Cena základního školného je stanovena na 2.400,- Kč za pololetí školního roku, TRÉNINK 2x týdně.

Cena sníženého školného je stanovena na 1.400,- Kč za pololetí školního roku, TRÉNINK 1x týdně.


115-3890200277/0100 (Komerční banka a.s.)

Variabilním symbolem je rodné číslo žáka, do zprávy pro příjemce je nutné úvést jméno dítěte.

Tréninky

První ukázková hodina je zdarma.

Zpravidla přijímáme děti od 6 let. Mladší v případě, že dítě je shopné se o sebe postarat, uržet po celoudobu pozornost a podobně.

Pravidelné tréninky jsou naplánované na:

Pondělí 15:00 až 17:00

Středa 14:30 až 16:00 / 16:00 až 17:30

Pátek 14:30 až 16:00

Tréninky se konají v tělocvičně ZŠ Elišky Krásnohorské. Tréninky jsou dvakrát týdně, celkem pořádáme čtyři tréninky v týdnu.

Jakmile to počasí dovolí, v září, květnu a červnu jsou některé tréninky venku, lokaci určuje hlavní trenér.— Lokace tréninků —

TRÉNINKY UVNITŘ

ZŠ Elišky Krásnohorské 3084/8 Ústí nad Labem

— Kontakt —

Hlavní trenér

Jan PEHY Pehl

+420 727 820 029

pehy@svazparkouru.cz

Provozní řád a Všeobecné podmínky parkourového kroužku 2020 - 2021

PARKOUR pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí - od větví, přes kameny a skály, až po zábradlí a betonové zdi. V
mnohých aspektech se parkour podobá bojovým uměním. Když se mu člověk věnuje naplno a správně, jde v podstatě o životní cestu a filozofii.
Filozofii, kdy neustále překonáváme překážky, ať už psychické či fyzické.

1. Osobním doručením k rukám hlavního trenéra nebo odesláním vyplněné přihlášky na e-mail: info@svazparkouru.cz a následným zaplacením školného,
se považuje dítě, člen kroužku, (dále jen "žák") za přihlášené do kroužku. Pokud žák nebude řádně přihlášen na kroužek nebo nebude-li zaplaceno
školné, může kroužek účast žáka odmítnout. V případě dodatečného přihlášení během běžícího kroužku se postupuje stejným způsobem.

2. Zároveň se žák stává automaticky členem sportovního svazu Český svaz parkouru, z.s. se sídlem Praha 1 Nové Město, IČ: 01871633. Roční příspěvek za
členství ve Svazu je zahrnut v ceně školného za parkourový kroužek. Více informací na www.svazparkouru.cz.

3. Školné je splatné na účet 115-3890200277/0100, VS = rodné číslo žáka, do textu je pak nutné uvést jméno žáka. Cena základního školného při tréninku
2x týdně je stanovena na 2.400,- Kč za jedno pololetí školního roku. Cena sníženého školného při tréninku 1x týdně je stanovena na 1.400,- Kč za jedno
pololetí školního roku. Pokud žák nastoupí v průběhu školního roku, je školné za kroužek vypočteno individuálně. Pokud trénink odpadne z důvodu
školních prázdnin, státního svátku, či např. vyhlášením ředitelského volna, se nenahrazuje. Kroužek probíhá vždy od října do ledna jako první pololetí,
od února do května jako druhé pololetí. V září a červnu jsou (nebo mohou být) přidávány mimořádné tréninky podle zájmu a možností; tyto však
podléhají vyhlášení hlavního trenéra. V době hlavních školních prázdnin kroužek neprobíhá. Zaplacené školné se nevrací. Výjimečné případy podléhají
individuálnímu posouzení. Na případně zrušené (odpadlé) hodiny, zejména z důvodu nemoci, technických či administrativních či jiných nenadálých
překážek, dále pak z důvodu prázdnin, nevzniká nárok na jejich nahrazení. Hlavní trenér dle uvážení může některé hodiny nahradit formou mimořádně
vyhlášených tréninků. Na tyto tréninky však není právní nárok.

4. První ukázková hodina je zdarma. Odevzdáním přihlášky a zaplacením školného zároveň rodiče stvrzují, že jejich dítě (žák) je po fyzické a psychické
stránce zdrávo a proběhla u něj veškerá očkování. Upozorňujeme, že v rámci tréninku bude žák vystaven poměrně vysoké sportovní zátěži, avšak vždy
s ohledem na jeho věk a aktuální fyzickou kondici. To vše pod dohledem zkušeného trenéra. Dále upozorňujeme, že parkour je náročná pohybová
aktivita, při které může docházet, navzdory dodržování maximálních bezpečnostních opatření, k drobným úrazům, odřeninám, modřinám, naraženinám
apod. tak, jako je to u celé řady jiných sportů. V této souvislosti doporučujeme uzavřít pro žáka individuální úrazové pojištění.

5. Upozorňujeme rodiče, že pokud žák není dostatečně samostatný, aby sám přicházel na/z kroužku, musí žáka vždy předat do rukou trenéra a stejně
tak si ho následně vyzvednout. Toto opatření postihuje zejména situace, kdy kroužek odpadne či se v letní sezóně přesouvá jinam. Dítě musí být
natolik samostatné, aby tuto situaci dokázalo vyhodnotit. Pokud ne, není možné ho posílat samotné na trénink.

6. Zároveň rodiče, ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., dávají souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a dále pak souhlas
k pořizování fotografií a videí (žáka) z kroužku, popř. sportovních akcí, které budou sloužit k propagaci parkourového kroužku a zároveň budou k vidění
na stránkách kroužku.

7. Tréninky obvykle začínají začátkem října a trvají až do konce května. V zimních měsících jsou v tělocvičně, od dubna (podle počasí) pak můžou probíhat
i venku. Po náboru budou žáci rozděleni podle věku a výkonnosti a po té zařazeni na jednotlivé tréninky v rámci kalendářního týdne. Jedenkrát za
pololetí bude pro rodiče připravena ukázková hodina, na které mohou rodiče posoudit, jak roste zdatnost a obratnost žáků.

8. Součástí tréninku jsou i plánované (nepovinné) akce sportovních jednodenních víkendových výletů, zpravidla mimo město. Jedná se o tzv. jamy nebo
workshopy. Tyto akce se platí zvlášť, kdy náklady představují především úhrady za jízdné, stravné či za vstupy do vybraných sportovních zařízení.

9. Povinnosti žáka:
a. Žák se řídí výhradně pokyny trenéra, který za něj přebírá odpovědnost v čase tréninku.
b. Žák přichází na trénink 15 minut předem, aby se mohl řádně připravit.
c. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi se světlou podrážkou či speciální sálové obuvi. Dále pak žák musí mít dlouhé kalhoty, resp.
tepláky, které jej ochrání před případnými oděrky. Pro pobyty venku pak musí mít žák dobrou sportovní obuv a být oblečen přiměřeně
k počasí.
d. Při tréninku nesmí nosit žádné řetízky, šperky a ozdoby, které by mohly ohrozit jeho zdraví či zdraví ostatních žáků.
e. Žák se při cvičení chová tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví spolužáků. Žák dbá své bezpečnosti. Bez souhlasu trenéra nesmí opustit
tělocvičnu. Veškerá cvičení provádí pouze dle pokynů a příkazů trenéra.
f. Žák zachází šetrně s tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost jeho či
ostatních žáků, oznámí ji neprodleně trenérovi. Žák nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu
trenéra.
g. Při trénincích žák také dbá pravidel slušného chování a dodržování fair play.
h. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Trenér neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky,
mobilní telefony atd.).

10. V případě nedodržování kázně, nedbaní pokynů a příkazů trenéra, zvláště jedná-li se o nevhodné nebo dokonce hrubé jednání, může trenér vyloučit
žáka z tréninkové lekce. V případě opakované nekázně, ve výjimečných případech, může být žák vyloučen z kroužku, a to bez náhrady.
11. Podepsáním této přihlášky zároveň rodiče vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů (žáka) dle zákona dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V Ústí nad Labem, 1. června 2020

Jiří Meduna, předseda Svazu
Český svaz parkouru, z.s.
(c) 2020 Český svaz parkouru z.s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky